สาขาวิชาศิลปกรรม บริการวิชาการ

เมื่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ และนักศึกษา ได้เป็นวิทยากรสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าว โดยให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบตราสัญลักษณ์ มีเวิร์คช็อปช่วยพัฒนาบรรจุบัณฑ์ การออกแบบฉลากสินค้า การออกแบบตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าจั่น ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองอ้ายกาง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองไม้แก่นและศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองระกำ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าวิทยากร

อาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ 

 

การประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ปี 2

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม แขนงการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ซึ่งเป็นผลจากการต่อยอดการศึกษาจากวิชา ARTD3307 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว ของอาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ ในการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ปี 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นางสาวแก้วมณี สุวรรณกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

และนายเพชรรัตน์ ยวงทอง นายชิตพันธ์ ชุติมณน์สกุล และนางสาวฐิติมา สุดหล้า ได้รับรางวัลชมเชย 

ที่มา สำนักกรรมการอาหารและยา https://www.facebook.com/pg/FDAThai/photos/?tab=album&album_id=1449274441806380

Graphical User Interface

การออกแบบเรขศิลป์โมบายแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวไทยสำหรับผู้สูงอายุ

THAI TOURISM MOBILE APPLICATION OF GRAPHIC DESIGN TO OLDER ADULTS

สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประชากรรวมมีแนวโน้มลดลง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (2557) ได้คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 และจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดในปี 2578 ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่งสาเหตุที่ผู้สูงอายุมีจำนวนสูงขึ้น เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรมีน้อยลง คนนิยมแต่งงานตอนอายุมากและนิยมมีลูกน้อย อัตราการเกิดของประชากรจึงลดลง ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูและบริการทางสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง

ปัจจุบันตลาดผู้สูงอายุเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงานประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการและการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หรือเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ เนื่องจากมีเวลามากกว่านักท่องเที่ยววัยอื่นๆ และมีความพร้อมทางด้านการเงิน ตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจึงเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพและน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างของสังคมกำลังจะก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ สหประชาชาติคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจาก 687.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1,968 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งคนในทวีปเอเชียจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด แนวโน้มการขยายตัวของตลาดผู้สูงอายุในประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2603 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว โดยสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในอาเซียน นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนมากถึง 7 ล้านคนในหนึ่งปี โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ร้อยละ 31 หรือเกือบ 1 ใน 3 เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผู้สูงอายุนี้ ถือเป็นโอกาสของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ AEC

Continue reading “Graphical User Interface”